ข้อมูลพื้นฐาน  สพม.เลย หนองบัวลำภู

51

จำนวนโรงเรียนในสังกัด

เพิ่มเติม

73

จำนวนบุคคลากร

เพิ่มเติม

2116

จำนวนบุคคลากรครู

เพิ่มเติม

40604

จำนวนนักเรียนทั้งหมด

เพิ่มเติม
ข้อมูลพื้นฐาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู


ที่ตั้ง : เลขที่ 334 หมู่ที่ 4 บ้านฟากนา ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000

โทรศัพท์ : 0-4287-0409

Website : https://www.sesao19.go.th E-mail: [email protected]
เอกสาร สำหรับ Download
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้น และนโยบายเร่งด่วน (Quick win) :     

แผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2567 :     
แผนที่แสดงเขตพื้นที่บริการ สพม. เลย หนองบ้วลำภู
10

+
-
MeasureRangeClear
แผนที่ดาวเทียมจราจร
Moreแผนที่อื่นๆ
ถนน
สีเทา
เขตการปกครอง
มืด
สว่าง
ภูมิประเทศ
OpenStreetMap
Longdo OSM
Longdo (Vector)
Longdo Traffic (Vector)
Non-free
GISTDA sphere - ถนน
GISTDA sphere - ดาวเทียม
GISTDA sphere - ภาพถ่าย
TomTom - สถานที่
TomTom - ถนน
Google - ถนน
Google - จราจร
Google - ดาวเทียม
ESRI - สถานที่
ESRI - ถนน
ESRI - ดาวเทียม สถานที่
ESRI - ดาวเทียม ถนน
Fullscreen
10 km
Map tile
Map tile
Map tile
Map tile
Map tile
Map tile
Map tile
Map tile
Map tile
Map tile
Map tile
Map tile
Map tile
Map tile
Map tile
Map tile
แยกตามสหวิทยาเขต
ที สหวิทยาเขต จำนวนโรงเรียน
1

สหวิทยาเขตบัวบาน

12
2

สหวิทยาเขตวังแสนสุวรรณ

8
3

สหวิทยาเขตหลักเมือง

13
4

สหวิทยาเขตวังภูผา

13
5

สหวิทยาเขตศรีสองรัก

5
ที สหวิทยาเขต จำนวนนักเรียน
1สหวิทยาเขตบัวบาน10667
2สหวิทยาเขตวังแสนสุวรรณ6655
3สหวิทยาเขตหลักเมือง11002
4สหวิทยาเขตวังภูผา9261
5สหวิทยาเขตศรีสองรัก3019